Forthcoming Publications

From Greek Song
Revision as of 10:03, 9 March 2008 by Greeksong (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
 • Athanassaki, L. and E.L. Bowie (eds.) (forthcoming) Archaic and Classical Choral Song [provisional title]. Trends in Classics. Berlin.
 • Athanassaki, L. (forthcoming: Fall 2008) ἀείδετο πὰν τέμενος. Οι χορικές παραστάσεις και το κοινό τους στην αρχαϊκή και πρώϊμη κλασική περίοδο (320 pages & x plates). Herakleion.
 • Athanassaki, L. (forthcoming) 'Pindar’s Seventh Pythian, the Alcmaeonid Temple, and the Politics of Performance' in Archaic and Classical Choral Song, eds. L. Athanassaki and E.L. Bowie. Trends in Classics. Berlin.
 • Athanassaki, L. (forthcoming) 'Giving Wings to the Aeginetan Sculptures: The Panhellenic Aspirations of Pindar's Olympian Eight ' in Aegina: Contexts For Choral Lyric Poetry, ed. D. Fearn. Oxford.
 • Athanassaki, L. (forthcoming) 'Performance and Reperformance: The Siphnian Treasury Evoked' in Proceedings of the UCL conference on Epinician Poetry, eds. P. Agocs, C. Carey, R. Rawles.
 • Athanassaki, L. (forthcoming: 2008) 'Apollo and His Oracle in Pindar's Epinicians: Poetic Representations, Politics, and Ideology' in Apolline Politics and Poetics, eds. L. Athanassaki, R. Martin and J. Miller.
 • Bierl, Anton (2001) Der Chor in der Alten Komödie. Ritual und Performativität (unter besonderer Berücksichtigung von Aristophanes' Thesmophoriazusen und der Phalloslieder fr. 851 PMG). München and Leipzig. (BzA 126). It is currently translated by Alex Hollmann into English. It will be published under the title Ritual and Performativity by Harvard Press in 2007. With many interpretations of comic, tragic and satyric songs, with a general introduction of more than 90 pages to the Chorus and song culture in general; it includes an interpretation of Alcman and an intense analysis of popular Phallus-Songs in ch. 2.
 • Boedeker, Deborah (forthcoming: 2008) 'Sappho Old and New' in Archaic Lesbos: Sappho, Alcaeus, Pittacus, ed. Apostolos Pierris. London: [...].
 • Boedeker, Deborah (forthcoming: 2008) 'No Way Out? Aging in the New (and Old) Sappho' in a special volume of Arethusa, eds. Ellen Greene and Marilyn Skinner: [...].
 • Calame, Claude (1998) 'La poésie lyrique grecque, un genre inexistant?' Littérature 11: 87-110. English translation in preparation for I. Rutherford (ed.) Oxford Readings in Greek Lyric. Oxford.
 • Calame, Claude (2000) Poétique des mythes en Grèce antique. Paris. An English translation is forthcoming at Cambridge University Press.
 • Calame, Claude (2006) Pratiques poétiques de la mémoire. Représentations de l’espace-temps en Grèce ancienne. Paris. English translation is forthcoming at Harvard University Press.
 • Fearn, David W. (forthcoming) 'Bacchylidean Myths', in forthcoming proceedings of 'Epinician' conference held at UCL, July 2006.
 • Fearn, David W. (forthcoming) 'Imperialist Fragmentation and the Discovery of Bacchylides', in Hegemony And Cornucopia: Classical Scholarship and the Ideology of Imperialism, eds. M. Bradley and E. Reisz. Oxford: Classical Presences Series.
 • Fearn, David W. (forthcoming) 'The Keians and their Choral Lyric: Athenian, Epichoric, and Panhellenic Perspectives', in forthcoming proceedings of 'Archaic and Classical Choral Song' Conference, Rethymno, May 2007.
 • Fearn, David W. (forthcoming) 'Aeginetan Epinician Culture: Ritual and Politics', in Fearn (ed.) below.
 • Fearn, David W. (ed.) (forthcoming) Aegina: Contexts for Choral Lyric Poetry. Myth, History, and Identity in the Fifth Century BC.
 • Fearn, David W. (forthcoming) 'Athens and the Empire', in Dithyramb and Society: Texts and Contexts in a Changing Choral Culture, eds. B. Kowalzig and P. Wilson. Oxford.
 • González de Tobia, Ana M. (forthcoming) 'La palabra fundante. Simónides y el epitafio'. Paper presented at the X° Encuentro Internacional de Estudios Clásicos “la palabra fundante” , 4-8 September 2006. Egean University, Izmir, Turquía.
 • González de Tobia, Ana M. (forthcoming) 'Solón y sus intérpretes. Poesía, Historia y Mitología en el debate sobre las contingencias del poder'. Paper presented at the VII Congresso da SBEC, (UNESPI) 2-7 September 2007, Araracuara, Brasil.
 • González de Tobia, Ana M. (forthcoming) 'Las configuraciones de Solón. Su poesía entre la reconstrucción de una personalidad histórica y la comprensión de una posción intelectual'. Paper presented at the XII Congreso Español de Estudios Clásicos, 22-27 October 2007, Valencia, Spain.
 • Graziosi, Barbara and J. Haubold (forthcoming) 'Greek Lyric and early Greek literary history' in The Cambridge Companion to Greek Lyric, ed. F. Budelmann, Cambridge UP.
 • Lardinois, A.P.M.H. (forthcoming: 2008) ' ‘Someone, I say, will remember us’: Oral Memory in Sappho’s Poetry' in Orality, Literacy, Memory, ed. A. MacKay Leiden: [...].
 • Lardinois, A.P.M.H. (forthcoming: 2008) 'The New Sappho Poem (P. Koln 21351 and 21376): Key to the Old Fragments', Arethusa 41: [...].
 • Lech, Marcel Lysgaard (forthcoming) 'A Possible Date of the Revival of Aeschylus' the Seven Against Thebes ', Classical Quarterly. This note presents a possible span of years within which the revival of the Seven against Thebes by Aeschylus took place, probably as a solitairy play, by comparing two passages from the comedies of Aristophanes. In the Lysistrata, the Seven against Thebes seems not to have been given its unique name, but only a few years later, in the Frogs, it appears with the title known to us. The ancient claims that Aeschylus was revived at the Great Dionysia might be right.
 • Lech, Marcel Lysgaard (in press) 'The Winner Takes it All: Sophocles v.s Euripides'. In this article the reputation of Euripides among his Athenian compatriots are investigated through the Didascaliae instead of using the ancient Lives and anecdotes, as we are used to. The result shows that Euripides could not have been unpopular in his lifetime. Through half a century he competed (was given a chorus) more than twenty times and won four victories at the Great Dionysia. Thus instead of being unpopular and embittered he was in fact in the League of the Champions.
 • Lech, Marcel Lysgaard (in press) 'War is Not the Answer'. This article re-examines the evidence for choral marching in the Athenian theatre, which has fostered ideas on the dramatic choruses as military training for young men, ephebes. But the late lexicographical sources are not relating to the dramatic choruses of the fifth-century and are in constant conflict with our text of the plays and literary texts decribing the theatrical context; the lexicographical writings may reflect their own time or other types of choruses e.g. dithyrambic, and can therefore not be held as evidence for 1) the performance of the chorus in fifth-century Athens, 2) tragic dance as education in warfare.
 • Martin, Richard (forthcoming: 2007) 'Stesichorus and the Voice of Jocasta' in Proceedings of Delphi International Conference on European Drama.
 • Martin, Richard (forthcoming) 'Read on Arrival' in Poeti Vaganti: Travelling Poets in Ancient Greece, eds. R. Hunter and I. Rutherford. Cambridge.
 • Martin, Richard (forthcoming) 'Gnomes in Poems' in Festschrift for John Papademetriou.
 • Pavlou, Maria (forthcoming) 'Metapoetics, Poetic Tradition, and Praise in Pindar Olympian 9', Mnemosyne.
 • Psaroudakēs, Stelios (2008c in print) 'The auloi of Pydna' in Studien zur Musikarchäologie VΙ. Challenges and objectives in Music Archaeology. Papers from the 5th Symposium of the International Study Group on Music Archaeology at the Ethnologisches Museum der Staatlichen Museen zu Berlin, Abteilung Musikethnologie, Medien Technik und Berliner Phonogramm-Archiv, 19-23 September, 2006, Ellen Hickmann & Arnd Adje Both & Ricardo Eichmann (eds.). Rahden, Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH.
 • Psaroudakēs, Stelios (2008b in print) 'Ancient Hellenic music notation' in Music in the Mediterranean. I. History, Mahmoud Guettad & Walter Feldman (eds). Thessalonikē: En Chordais. [ISMN M-801158-01-7]: 275-84.
 • Psaroudakēs, Stelios (2008a in print) 'The history of ancient Hellenic music theory' in Music in the Mediterranean. I. History, Mahmoud Guettad & Walter Feldman (eds.). Thessalonikē: En Chordais. [ISMN M-801158-01-7]: 33-53.
 • Ψαρουδάκης, Στέλιος (2008d in print) «Μεσομήδης, Κρης, λυρικός, γεγονώς επί των Αδριανού χρόνων (Σούδα μ 668)», in Ιδιόφωνο 14, Χαράλαμπος Κανακάκης & Αλίκη Ματζαπετάκη & Χάρης Τζεδάκης (eds.). Ηράκλειο: Μουσικός Σύλλογος «Απόλλων». (in modern Greek)
 • Ψαρουδάκης, Στέλιος (2008c in print) «Οι αρχαίες ελληνικές λύρες», στο Το βασίλειο των Μακεδόνων, Δημήτριος Γραμμένος (ed.). Θεσσαλονίκη: University Studio Press. (in modern Greek)
 • Ψαρουδάκης, Στέλιος (2008b in print) «Ζητήματα αρμονικῆς στην αρχαία ελληνική μουσική», in Θεωρία και πράξη της ψαλτικής τέχνης – «Η οκταηχία», Γ΄ διεθνές συνέδριο μουσικολογικό και ψαλτικό, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 17-21 Οκτωβρίου, 2006. Πρακτικά. Αθήνα: Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος – Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας. (in modern Greek)
 • Ψαρουδάκης, Στέλιος (2008a in print) «Το ζήτημα της ύπαρξης του πλάγιου φλάουτου στην αρχαία Ελλάδα», in Αφιέρωμα στον Γεώργιο Αμαργιανάκη, Ιωάννης Παπαθανασίου & Στέλιος Ψαρουδάκης (eds.). Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. (in modern Greek)
 • Rotstein, Andrea (forthcoming 2008) The Idea of Iambos (book under contract with Oxford University Press).
 • Rotstein, Andrea (forthcoming 2008) ' 'I do not care about iamboi ' (Archil. 215 W)’, Proceedings of the Second International Conference on the Archaeology of Paros and the Cyclades 'Archilochus and his Age' (Paroikia, Paros, 7-9 October 2005).
 • Rotstein, Andrea (in progress) ‘Mousikoi Agones: Performance and Genre in Ancient Greece’.
 • Swift, L. A. 'How to Make a Goddess Angry: Making Sense of the Demeter Ode in Euripides' Helen', Classical Philology.
 • Swift, L. A. The Hidden Chorus: Echoes of Genre in Tragic Lyric. Oxford.
 • Yossi, Mary J. (forthcoming) 'Deuro syn auleteri: Sympotic poetics in the Theognidean corpus”', in the volume In Honour of Prof. J.-Th. Papademetriou.
 • Yossi, Mary J. (forthcoming) 'Tethnaken adolos thelo (Sappho Fr. 94 V.): Fragments of erotic (?) discourse”', in Proceedings of the International Symposium on Sappho Leukada, July 25-28, 2007.
 • • Yossi, Mary J. (forthcoming) '“Laughter in Archaic Greek Lyric Poetry”: An anthology of archaic Greek lyric fragments with introduction, modern greek translation and commentary', in Laughter in Antiquity: From Homer to Lucian, eds. M. Yossi – A. Melista, St. Chronopoulos. Athens: Smili Editions. [an En Kyklo publication]
 • • Yossi, M. J.,– D. Spatharas – A. Tatsi – Ph. Karachalios (eds.) (forthcoming) Bacchylides. Three Odes, intro. transl. commentary (Odes 3, 5 and 6). Athens: Smili Editions. [an En Kyklo publication]
 • Yossi, Mary J. (in progress) “'Engomion melos– skoteinos psogos: Lyric rhetorics”', contribution to a Seminar on ENGOMION organized by the Non-profit Society for the Promotion of Education and Culture EN KYKLO (Dec. 2007- March 2008), Athens (leading to a volume on ENGOMION).