Forthcoming Publications

From Greek Song
Revision as of 10:46, 15 October 2009 by Greeksong (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
 • Athanassaki, L. and E.L. Bowie (eds.) (forthcoming) Archaic and Classical Choral Song [provisional title]. Trends in Classics. Berlin.
 • Athanassaki, L. (forthcoming: Fall 2008) ἀείδετο πὰν τέμενος. Οι χορικές παραστάσεις και το κοινό τους στην αρχαϊκή και πρώϊμη κλασική περίοδο (320 pages & x plates). Herakleion.
 • Athanassaki, L. (forthcoming) 'Pindar’s Seventh Pythian, the Alcmaeonid Temple, and the Politics of Performance' in Archaic and Classical Choral Song, eds. L. Athanassaki and E.L. Bowie. Trends in Classics. Berlin.
 • Athanassaki, L. (forthcoming) 'Giving Wings to the Aeginetan Sculptures: The Panhellenic Aspirations of Pindar's Olympian Eight ' in Aegina: Contexts For Choral Lyric Poetry, ed. D. Fearn. Oxford.
 • Athanassaki, L. (forthcoming) 'Performance and Reperformance: The Siphnian Treasury Evoked' in Proceedings of the UCL conference on Epinician Poetry, eds. P. Agocs, C. Carey, R. Rawles.
 • Bagordo, A. (forthcoming: 2009) 'Lyrik' in Geschichte der griechischen Literatur (Handbuch der Altertumswissenschaft, Bd. I), ed. B. Zimmermann. München: C.H. Beck Verlag.
 • Bernsdorff, Hans (forthcoming) Anacreon of Teos, Testimonia and Fragments. Edited and translated with introduction and commentary. Oxford University Press.
 • Bierl, Anton (forthcoming: 2009) Ritual and Performativity. Washington DC (transl. by Alex Hollmann). A new and updated English version of (2001) Der Chor in der Alten Komödie. Ritual und Performativität (unter besonderer Berücksichtigung von Aristophanes' Thesmophoriazusen und der Phalloslieder fr. 851 PMG). München and Leipzig (BzA 126).
 • Bierl, Anton (forthcoming) 'Alcman at the End of Aristophanes' Lysistrata: Ritual Interchorality', in: Archaic and Classical Choral Song, eds. L. Athanassaki and E. Bowie.
 • Bierl, Anton (forthcoming: 2009) 'Il dramma satiresco di Pratina e il Ciclope di Euripide. Movimento selvaggio, autoreferenzialità corale e la liberazione dell'energia accumulata sotto il segno di Dioniso' in "...un enorme individuo, dotato di polmoni soprannaturali". Funzioni, interpretatazioni e rinascite del coro drammatico greco (kátoptron 3), eds. A. Rodighiero and P. Scattolin. Verona.
 • Blaise, Fabienne (forthcoming) ‘Entre les dieux et les hommes: commentaire des poèmes 4, 13 et 36 (W.) de Solon’, [...].
 • Boedeker, Deborah (forthcoming: 2008) 'Sappho Old and New' in Archaic Lesbos: Sappho, Alcaeus, Pittacus, ed. Apostolos Pierris. London: [...].
 • Boedeker, Deborah (forthcoming: 2008) 'No Way Out? Aging in the New (and Old) Sappho' in a special volume of Arethusa, eds. Ellen Greene and Marilyn Skinner: [...].
 • Briand, Michel (forthcoming 2008) 'La danse et la philologie: à partir du mouvement strophique dans les scholies anciennes à Pindare' in Autour des scholies de Pindare. Actes de la Table - Ronde I (5-6-2007), eds. M. Fartzoff & C. Daude. Besançon.
 • Briand, Michel (forthcoming 2009) 'Callimaque, (ré)inventeur de Pindare: entre archivage et performance, une poétique seconde' in Poétiques de la philologie, revue Littérature - Histoire - Théorie, n°5, eds. S. Rabau et J.-L. Jeannelle.
 • Caciagli, Stefano (forthcoming) 'Il temenos di Messon: un contesto unico per Saffo e Alceo' (about Alc. frr. 129-134 V. and Sapph. fr. 17 V.).
 • Caciagli, Stefano (forthcoming) 'Lupi o codardi nell’heraion di Lesbo', ZPE (about the meaning of lykaichmiais in Alc. fr. 130b V.).
 • Calame, Claude (1998) 'La poésie lyrique grecque, un genre inexistant?' Littérature 11: 87-110. English translation in preparation for I. Rutherford (ed.) Oxford Readings in Greek Lyric. Oxford.
 • Calame, Claude (2000) Poétique des mythes en Grèce antique. Paris. An English translation is forthcoming at Cambridge University Press.
 • Calame, Claude (2006) Pratiques poétiques de la mémoire. Représentations de l’espace-temps en Grèce ancienne. Paris. English translation is forthcoming at Harvard University Press.
 • Carey, Christopher (forthcoming) ‘Alkman: from Laconia to Alexandria’, in Choral song, ed. L.Athanassaki.
 • Fearn, David W. (forthcoming) 'Bacchylidean Myths', in forthcoming proceedings of 'Epinician' conference held at UCL, July 2006.
 • Fearn, David W. (forthcoming) 'Imperialist Fragmentation and the Discovery of Bacchylides', in Hegemony And Cornucopia: Classical Scholarship and the Ideology of Imperialism, eds. M. Bradley and E. Reisz. Oxford: Classical Presences Series.
 • Fearn, David W. (forthcoming) 'The Keians and their Choral Lyric: Athenian, Epichoric, and Panhellenic Perspectives', in forthcoming proceedings of 'Archaic and Classical Choral Song' Conference, Rethymno, May 2007.
 • Fearn, David W. (forthcoming) 'Aeginetan Epinician Culture: Ritual and Politics', in Fearn (ed.) below.
 • Fearn, David W. (ed.) (forthcoming) Aegina: Contexts for Choral Lyric Poetry. Myth, History, and Identity in the Fifth Century BC.
 • Fearn, David W. (forthcoming) 'Athens and the Empire', in Dithyramb and Society: Texts and Contexts in a Changing Choral Culture, eds. B. Kowalzig and P. Wilson. Oxford.
 • Ferrari, Franco (forthcoming: 2009) Sappho's Gift: The Poet and Her Community. Translated by Benjamin Acosta-Hughes and Lucia Prauscello, Michigan Classical Press, Ann Arbor. From (2007) Una mitra per Kleis: Saffo e il suo pubblico. Giardini, Pisa.
 • Firinu, Elena (forthcoming) 'Il primo stasimo dell’ Ifigenia Taurica euripidea e i Persiani di Timoteo di Mileto: un terminus post quem per il nomos?', Eikasmos 20.
 • Ford, Andrew L. (in preparation) Aristotle's Hymn to Hermias. (monograph)
 • Gagné, Renaud (forthcoming, 2009) 'Atreid Ancestors in Alkaios', Journal of Hellenic Studies 129, 11p.
 • Gagné, Renaud (in progress) 'A Wolf at the Table: Sympotic Perjury in Archilochus', 21p.
 • Gagné, Renaud (in progress) 'Spilling the Sea Out of its Cup: Solon's Elegy to the Muses', 25p.
 • González de Tobia, Ana M. (forthcoming) 'La palabra fundante. Simónides y el epitafio'. Paper presented at the X° Encuentro Internacional de Estudios Clásicos “la palabra fundante” , 4-8 September 2006. Egean University, Izmir, Turquía.
 • González de Tobia, Ana M. (forthcoming) 'Solón y sus intérpretes. Poesía, Historia y Mitología en el debate sobre las contingencias del poder'. Paper presented at the VII Congresso da SBEC, (UNESPI) 2-7 September 2007, Araracuara, Brasil.
 • González de Tobia, Ana M. (forthcoming) 'Las configuraciones de Solón. Su poesía entre la reconstrucción de una personalidad histórica y la comprensión de una posción intelectual'. Paper presented at the XII Congreso Español de Estudios Clásicos, 22-27 October 2007, Valencia, Spain.
 • Lardinois, A.P.M.H. (forthcoming: 2008) 'The New Sappho Poem (P. Koln 21351 and 21376): Key to the Old Fragments', Arethusa 41: [...].
 • Lardinois, A.P.M.H. (forthcoming: 2009) 'The parrhesia of young female choruses in Ancient Greece,” in Archaic and Classical Choral Song, eds. L. Athanassaki and E. Bowie. Berlin: De Gruyter.
 • Lech, Marcel Lysgaard (forthcoming) 'A Possible Date of the Revival of Aeschylus' the Seven Against Thebes ', Classical Quarterly.
  • This note presents a possible span of years within which the revival of the Seven against Thebes by Aeschylus took place, probably as a solitairy play, by comparing two passages from the comedies of Aristophanes. In the Lysistrata, the Seven against Thebes seems not to have been given its unique name, but only a few years later, in the Frogs, it appears with the title known to us. The ancient claims that Aeschylus was revived at the Great Dionysia might be right.
 • Lech, Marcel Lysgaard (in press) 'The Winner Takes it All: Sophocles v.s Euripides'.
  • In this article the reputation of Euripides among his Athenian compatriots are investigated through the Didascaliae instead of using the ancient Lives and anecdotes, as we are used to. The result shows that Euripides could not have been unpopular in his lifetime. Through half a century he competed (was given a chorus) more than twenty times and won four victories at the Great Dionysia. Thus instead of being unpopular and embittered he was in fact in the League of the Champions.
 • Lech, Marcel Lysgaard (in press) 'War is Not the Answer'.
  • This article re-examines the evidence for choral marching in the Athenian theatre, which has fostered ideas on the dramatic choruses as military training for young men, ephebes. But the late lexicographical sources are not relating to the dramatic choruses of the fifth-century and are in constant conflict with our text of the plays and literary texts decribing the theatrical context; the lexicographical writings may reflect their own time or other types of choruses e.g. dithyrambic, and can therefore not be held as evidence for 1) the performance of the chorus in fifth-century Athens, 2) tragic dance as education in warfare.
 • Martin, Richard (forthcoming: 2007) 'Stesichorus and the Voice of Jocasta' in Proceedings of Delphi International Conference on European Drama.
 • Martin, Richard (forthcoming) 'Read on Arrival' in Poeti Vaganti: Travelling Poets in Ancient Greece, eds. R. Hunter and I. Rutherford. Cambridge.
 • Martin, Richard (forthcoming) 'Gnomes in Poems' in Festschrift for John Papademetriou.
 • Mayer, Péter (forthcoming: 2008) 'Aristoteles über das Wort 'iambeion' und über die Anfänge des Iambos (Poet. 1448b,30-32 - eine Pseudo-Etymologie?)', Wiener Humanistische Blätter.
 • Most, Glenn W. (forthcoming) 'Poet and Public: Communicative Strategies in Pindar and Bacchylides' in Epinician, ed. Christopher Carey.
 • Neri, Camillo (forthcoming: 2008) 'Die weißen, sanftredenden Schläfen (Erinna, SH 401,46)', RhM: ....
 • Nobili, Cecilia (forthcoming: 2006) 'Motivi della poesia nuziale in Odissea VI 149-185', Rendiconti dell'Istituto lombardo di scienze e lettere. Classe di lettere e scienze morali 140. It investigates the precence of motifs typical of wedding song in Odyssey 6.
 • Pavlou, Maria (forthcoming) 'Metapoetics, Poetic Tradition, and Praise in Pindar Olympian 9', Mnemosyne.
 • Provenza, Antonella (forthcoming) 'Soothing Lyres. Achilles, Orpheus, Empedocles, David and Music Therapy' in: Conference Proceedings Ancient Music in the Near East and Mediterranean Worlds, Jerusalem, 7th-8th January 2008.
  • The effects of the music of the lyre on character and behaviour and its use as a sedative of anger and of its violent outbursts are dealt with, together with the use of "epodé", the "magic song" performed "upon someone" in order to heal some part of his body. On the basis of these kinds of musical remedies, a bridge can be built between greek figures as Achilles, Empedocles and Orpheus on one side, and middle eastern figures as David on the other side.
 • Provenza, Antonella (forthcoming) 'Tra incantamento e paura. Ethos e ascolto dell'aulòs', in: "Philomusica on-line" (Rivista della Facoltà di Musicologia di Cremona), Proceedings of the Second Meeting of MOISA (Cremona, 30th-31st October 2008) (in Italian).
  • The article focuses on the effects generally associated with the music of the aulòs. Internal references in some tragedies and in Platonic dialogues can offer useful elements concerning both the effects of the aulòs in Aristotle, and the Aristotelian theory of catharsis, in order to show that the tragic audience experimented the same therapeutic effects as people sharing in the Dionysiac rites.
 • Psaroudakēs, Stelios (2008c in print) 'The auloi of Pydna' in Studien zur Musikarchäologie VΙ. Challenges and objectives in Music Archaeology. Papers from the 5th Symposium of the International Study Group on Music Archaeology at the Ethnologisches Museum der Staatlichen Museen zu Berlin, Abteilung Musikethnologie, Medien Technik und Berliner Phonogramm-Archiv, 19-23 September, 2006, Ellen Hickmann & Arnd Adje Both & Ricardo Eichmann (eds.). Rahden, Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH.
 • Psaroudakēs, Stelios (2008b in print) 'Ancient Hellenic music notation' in Music in the Mediterranean. I. History, Mahmoud Guettad & Walter Feldman (eds). Thessalonikē: En Chordais. [ISMN M-801158-01-7]: 275-84.
 • Psaroudakēs, Stelios (2008a in print) 'The history of ancient Hellenic music theory' in Music in the Mediterranean. I. History, Mahmoud Guettad & Walter Feldman (eds.). Thessalonikē: En Chordais. [ISMN M-801158-01-7]: 33-53.
 • Ψαρουδάκης, Στέλιος (2008d in print) «Μεσομήδης, Κρης, λυρικός, γεγονώς επί των Αδριανού χρόνων (Σούδα μ 668)», in Ιδιόφωνο 14, Χαράλαμπος Κανακάκης & Αλίκη Ματζαπετάκη & Χάρης Τζεδάκης (eds.). Ηράκλειο: Μουσικός Σύλλογος «Απόλλων». (in modern Greek)
 • Ψαρουδάκης, Στέλιος (2008c in print) «Οι αρχαίες ελληνικές λύρες», στο Το βασίλειο των Μακεδόνων, Δημήτριος Γραμμένος (ed.). Θεσσαλονίκη: University Studio Press. (in modern Greek)
 • Ψαρουδάκης, Στέλιος (2008b in print) «Ζητήματα αρμονικῆς στην αρχαία ελληνική μουσική», in Θεωρία και πράξη της ψαλτικής τέχνης – «Η οκταηχία», Γ΄ διεθνές συνέδριο μουσικολογικό και ψαλτικό, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 17-21 Οκτωβρίου, 2006. Πρακτικά. Αθήνα: Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος – Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας. (in modern Greek)
 • Ψαρουδάκης, Στέλιος (2008a in print) «Το ζήτημα της ύπαρξης του πλάγιου φλάουτου στην αρχαία Ελλάδα», in Αφιέρωμα στον Γεώργιο Αμαργιανάκη, Ιωάννης Παπαθανασίου & Στέλιος Ψαρουδάκης (eds.). Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. (in modern Greek)
 • Quattrocelli, L. (forthcoming) ‘Tirteo e la retorica dell’élite’, Annali dell’Istituto Orientale di Napoli: ....
 • Rawles, Richard (forthcoming), 'Ibycus and Simonides', in Proceedings of the London conference on Epinician, eds. P. Agocs, C. Carey, R. Rawles.
 • Rawles, Richard (forthcoming), 'Eros and Praise in early Greek Lyric', in Archaic and Classical Choral Song, eds. L. Athanassaki and E.L. Bowie.
 • Rawles, Richard (forthcoming) Simonides and Simonidea: a study in poetic tradition. (monograph)
 • Roilos, P. and D. Yatromanolakis (forthcoming) Interdiscursivity and Ritual. Saur Verlag.
 • Rotstein, Andrea (forthcoming 2008) The Idea of Iambos (book under contract with Oxford University Press).
 • Rotstein, Andrea (forthcoming 2008) ' 'I do not care about iamboi ' (Archil. 215 W)’, Proceedings of the Second International Conference on the Archaeology of Paros and the Cyclades 'Archilochus and his Age' (Paroikia, Paros, 7-9 October 2005).
 • Rotstein, Andrea (in progress) ‘Mousikoi Agones: Performance and Genre in Ancient Greece’.
 • Saetta Cottone, Rossella (2008 in press) 'Penteo spettatore di tragedia. Le Baccanti e la risposta alle Tesmoforiazuse ', Argos (Revista de la Asociación Argentina de Estudios Clásicos) 31: ....
 • Swift, L. A. 'How to Make a Goddess Angry: Making Sense of the Demeter Ode in Euripides' Helen', Classical Philology.
 • Swift, L. A. The Hidden Chorus: Echoes of Genre in Tragic Lyric. Oxford.
 • Wecowski, Marek (forthcoming paper) 'Wine and the Tyrant: The Wedding of Agariste and the Ideal of Sympotic Equality'.
 • Wecowski, Marek (paper in progress) '“Cyrnus, this City is Pregnant…” Theognis 39-52, Solon, Hesiod, and the Sympotic Tradition of Political Wisdom'.
 • Wecowski, Marek (monograph in progress) Symposion. The Origins of the Greek aristocratic Banquet.
 • Wells, James Bradley (forthcoming: 2009) Pindar’s Verbal Art: An Ethnographic Study of Epinician Style. Washington, D.C.
  • In Pindar’s Verbal Art Wells argues that the victory song is a traditional art form that appealed to a popular audience and served exclusive elite interests through the inclusive appeal of entertainment, popular instruction, and laughter. This is the first study of Pindar’s language that applies performance as a method for the ethnographic description and interpretation of entextualized records of verbal art. In Mikhail Bakhtin’s terms, Pindar’s Verbal Art is a sociological stylistics of epinician language and demonstrates that Pindar’s is a highly dialogical form of art, an intertextual web of voices, whose study enables us to appreciate popular dimensions of his songs. Wells offers a new take on recurrent Pindaric questions: genre, the unity of the victory song, tradition, and, principally, epinician performance.
 • Yatromanolakis, D. (ed.) (forthcoming) Music and Politics in Ancient Greek Society. Routledge.
 • Yossi, Mary J. (forthcoming) 'Deuro syn auleteri: Sympotic poetics in the Theognidean corpus', in the volume In Honour of Prof. J.-Th. Papademetriou.
 • Yossi, Mary J. (forthcoming) 'Tethnaken adolos thelo (Sappho Fr. 94 V.): Fragments of erotic (?) discourse', in Proceedings of the International Symposium on Sappho Leukada, July 25-28, 2007.
 • Yossi, Mary J. (forthcoming) 'Laughter in Archaic Greek Lyric Poetry: An anthology of archaic Greek lyric fragments with introduction, modern greek translation and commentary', in Laughter in Antiquity: From Homer to Lucian, eds. M. Yossi and A. Melista, St. Chronopoulos. Athens: Smili Editions. [an En Kyklo publication]
 • Yossi, M. J., D. Spatharas, A. Tatsi, Ph. Karachalios (eds.) (forthcoming) Bacchylides. Three Odes, intro. transl. commentary (Odes 3, 5 and 6). Athens: Smili Editions. [an En Kyklo publication]
 • Yossi, Mary J. (in progress) 'Engomion melos skoteinos psogos: Lyric rhetorics', contribution to a Seminar on ENGOMION organized by the Non-profit Society for the Promotion of Education and Culture EN KYKLO (Dec. 2007- March 2008), Athens (leading to a volume on ENGOMION).